ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδες προαπαιτούμενο για την ορθή λειτουργία της ίδιας της Δημοκρατίας. Ο εξέχων θεσμικός ρόλος που αυτή κατέχει μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος καθιστά επιτακτική για κάθε δημοκρατικό πολίτη και πολύ περισσότερο για το νομικό την ενεργό ενασχόληση με τα  προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει. Τα προβλήματα αυτά, τα οποία ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι έντονα και πολυποίκιλα, αφορούν τόσο στη γενικότερη λειτουργία του δικαιοδοτικού συστήματος και την απονομή της Δικαιοσύνης, όσο και στο νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται οι λειτουργοί της (δικηγόροι, δικαστές και συμβολαιογράφοι). Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι γενικότερες συνθήκες κάτω από τις οποίες οι λειτουργοί της Δικαιοσύνης αναγκάζονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, το λειτούργημά τους, χωρίς να τίθενται βεβαίως σε δεύτερη μοίρα τα πρακτικά προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, και οι οποίες πηγάζουν είτε από ελλιπείς νομοθετικές πρωτοβουλίες, και τούτο διαχρονικά, είτε και από τις εγγενείς αντιξοότητες ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Ανταποκρινόμενοι σ’ αυτή την πραγματικότητα αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να ιδρύσουμε έναν Όμιλο Προβληματισμού και Διαβούλευσης, ο οποίος θα έχει το όνομα «Όμιλος Νομικού Προβληματισμού Έρεισμα Δράσης (Ε.ΔΡΑ)» και φιλοδοξεί να αποτελέσει ακριβώς το έρεισμα για την δραστηριοποίηση όλων των νομικών, ώστε να προβληματιστούν, να συζητήσουν, να υποβάλλουν προτάσεις και να αναζητήσουν λύσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τη δικαιοσύνη, έχοντας πάντα ως απώτερο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των νομικών θεσμών.

Ο Όμιλος ΕΔΡΑ λοιπόν δίνει στους νομικούς τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτόν, μέσα από τη διοργάνωση συζητήσεων και επιμορφωτικών εκδηλώσεων, την έκδοση ενημερωτικών εντύπων, τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και μελέτης, τη δημιουργία forumανταλλαγής απόψεων καθώς και μέσα από τη χρήση όλων των τεχνολογικών μέσων και καινοτομιών που δίνουν τη δυνατότητα για επικοινωνία και διάλογο, όπως είναι το Διαδίκτυο.

         Ταυτόχρονα, ο Όμιλος προωθεί την προβολή του διαλόγου, της προβληματικής και των θέσεων και προτάσεων που θα διατυπώνονται κάθε φορά μέσα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον τύπο και γενικότερα μέσα από κάθε μέσο ενημέρωσης, ενώ επιδιώκει τη συνεργασία με κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, όπως επίσης και την επικοινωνία και συνεργασία με άλλους ομίλους και συλλόγους που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενόψει της ευρωπαϊκής διεύρυνσης, της διεθνοποίησης των κανόνων δικαίου, της κατάργησης των κρατικών περιορισμών στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων, καθώς και των νέων συνθηκών που αναπτύσσονται με ρυθμούς σχεδόν μη ελεγχόμενους πλέον μέσα στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα δε, και στα πλαίσια της συνεργασίας με όμοιους Ομίλους και Συλλόγους του εξωτερικού, ακόμη και Διακρατικούς Οργανισμούς, να «γνωρίσει», στο πεδίο της Δικαιοσύνης, χρήσιμους και ωφέλιμους  θεσμούς και παραδείγματα, και να τα θέσει προς διάλογο.

            Στα πλαίσια όμως αυτά, η ελεύθερη διαβούλευση και επικοινωνία, την οποίο με κάθε τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση θα επιδιώξει ο Όμιλος Νομικού Προβληματισμού Έρεισμα Δράσης δεν θα αποτελέσει «αυτοσκοπό», αλλά θα επιδιώξει, μέσα από ελεύθερες, δημοκρατικές διαδικασίες να αποκρυσταλλώσει τα πορίσματα του διαλόγου και των πολυποίκιλων απόψεων. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορέσει να παρουσιάσει, στα κάθε φορά αναφύοντα και ζέοντα προβλήματα του κλάδου και της Δικαιοσύνης γενικότερα, συγκεκριμένη πρόταση ή και προτάσεις, επιδιώκοντας, και πάντα μέσα από διαδικασία διαλόγου και επιχειρημάτων, να υλοποιηθούν αυτά ακόμη και μέσω κανονιστικών, κρατικών ρυθμίσεων.

 

            Το βασικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ομίλου ΕΔΡΑ, είναι το γεγονός ότι είναι ανοικτός σε όλους όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στις δραστηριότητές του και να συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων του, είτε ως Μέλη του, είτε ως Φίλοι του Ομίλου, είτε συμμετέχοντας σε κάποια από τις Ομάδες Εργασίας, με διάφορες θεματικές ενότητες και δραστηριότητες. Αυτό ακριβώς το διακριτικό του γνώρισμα αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο για την επιτυχή λειτουργία του.

Copyright